Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Crossfit peak hours 07:00 - 08:00 Ray Rudolph 
Crossfit peak hours 08:00 - 09:00 Ray Rudolph 
 
 
Crossfit 11:00 - 12:00 Ray Rudolph 
Crossfit 12:00 - 13:00 Ray Rudolph 
Crossfit 13:00 - 14:00 Ray Rudolph 
Crossfit 15:00 - 16:00 Santino Bolashing 
Crossfit 16:00 - 17:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 17:00 - 18:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 18:00 - 19:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 19:00 - 20:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 20:00 - 21:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 07:00 - 08:00 Ray Rudolph 
Crossfit peak hours 08:00 - 09:00 Ray Rudolph 
 
 
Crossfit 11:00 - 12:00 Anna Nagel 
Crossfit 12:00 - 13:00 Anna Nagel 
Crossfit 13:00 - 14:00 Anna Nagel 
 
 
Crossfit peak hours 17:00 - 18:00 Niklas Langwara 
Crossfit peak hours 18:00 - 19:00 Niklas Langwara 
Crossfit peak hours 19:00 - 20:00 Niklas Langwara 
Crossfit peak hours 20:00 - 21:00 Niklas Langwara 
Crossfit peak hours 07:00 - 08:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 08:00 - 09:00 Kim Loing 
 
 
Crossfit 11:00 - 12:00 Ray Rudolph 
Crossfit 12:00 - 13:00 Ray Rudolph 
Crossfit 13:00 - 14:00 Ray Rudolph 
Crossfit 15:00 - 16:00 Santino Bolashing 
Crossfit 16:00 - 17:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 17:00 - 18:00 Daniel Colpo 
Crossfit peak hours 18:00 - 19:00 Daniel Colpo 
Crossfit peak hours 19:00 - 20:00 Daniel Colpo 
Crossfit peak hours 20:00 - 21:00 Daniel Colpo 
Crossfit peak hours 07:00 - 08:00 Daniel Colpo 
Crossfit peak hours 08:00 - 09:00 Daniel Colpo 
 
 
Crossfit 11:00 - 12:00 Daniel Colpo 
Crossfit 12:00 - 13:00 Daniel Colpo 
Crossfit 13:00 - 14:00 Daniel Colpo 
 
 
Crossfit peak hours 17:00 - 18:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 18:00 - 19:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 19:00 - 20:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 20:00 - 21:00 Santino Bolashing 
Crossfit peak hours 07:00 - 08:00 Kim Loing 
Crossfit peak hours 08:00 - 09:00 Kim Loing 
 
 
Crossfit 11:00 - 12:00 Kim Loing 
Crossfit 12:00 - 13:00 Kim Loing 
Crossfit 13:00 - 14:00 Kim Loing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossfit peak hours 09:00 - 10:00 Ray Rudolph 
Crossfit peak hours 10:00 - 11:00 Ray Rudolph 
Crossfit peak hours 11:00 - 12:00 Ray Rudolph 
Crossfit 12:00 - 13:00 Ray Rudolph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossfit peak hours 09:00 - 10:00 Ruben Rebel 
Crossfit peak hours 10:00 - 11:00 Ruben Rebel 
Crossfit peak hours 11:00 - 12:00 Ruben Rebel