Monday 17 Aug Mon 17 Aug
Tuesday 18 Aug Tue 18 Aug
Wednesday 19 Aug Wed 19 Aug
Thursday 20 Aug Thu 20 Aug
Friday 21 Aug Fri 21 Aug
Saturday 22 Aug Sat 22 Aug
Sunday 23 Aug Sun 23 Aug
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Jermain Breidel 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Paul Lamoth 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Virgil Sonokromo 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Wouter Van Driel 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Jermain Breidel 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Boxing peak time 19:15 - 20:15 Ives van der Lee 
Boxing peak time 20:15 - 21:15 Ives van der Lee 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Giovanni Doesburg 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Ronny van de Ven 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Ronny van de Ven 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Ronny van de Ven 
 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Boxing & Kickboxing (sparring) 19:15 - 20:15 Sidney Lawoasal 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Tayron Agtereek Chavarro 
 
Zaktraining 17:15 - 18:00 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 18:15 - 19:15 Giovanni Doesburg 
 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 17:15 - 18:15 Santino Bolashing 
Zaktraining - Technisch 18:15 - 19:15 Santino Bolashing