Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Paul Lamoth 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Kris-Anne Mulder 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Kris-Anne Mulder 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Tom Cohen 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Tom Cohen 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Wouter Van Driel 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Boxing peak time 19:15 - 20:15 Sidney Lawoasal 
Boxing peak time 20:15 - 21:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Giovanni Doesburg 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Ronny van de Ven 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Ronny van de Ven 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Ronny van de Ven 
 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Giovanni Doesburg 
Boxing & Kickboxing (sparring) 19:15 - 20:15 Giovanni Doesburg 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Vahid Shahbazi 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Vahid Shahbazi 
 
Zaktraining 17:15 - 18:00 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 18:15 - 19:15 Giovanni Doesburg 
 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 17:15 - 18:15 Santino Bolashing 
Zaktraining - Technisch 18:15 - 19:15 Santino Bolashing