Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Jermain Breidel 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Paul Lamoth 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Santino Bolashing 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Virgil Sonokromo 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 20:15 - 21:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Virgil Sonokromo 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Wouter Van Driel 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Jermain Breidel 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Jermain Breidel 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Boxing peak time 19:15 - 20:15 Sidney Lawoasal 
Boxing peak time 20:15 - 21:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Ella Grapperhaus 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Giovanni Doesburg 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 19:15 - 20:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining peak time 07:15 - 08:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 08:15 - 09:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 17:15 - 18:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak time 18:15 - 19:15 Sidney Lawoasal 
Boxing & Kickboxing (sparring) 19:15 - 20:15 Sidney Lawoasal 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Tayron Agtereek Chavarro 
 
Zaktraining 17:15 - 18:00 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 18:15 - 19:15 Giovanni Doesburg 
 
 
 
 
Zaktraining peak time 09:15 - 10:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 10:15 - 11:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak time 11:15 - 12:15 Dennis Wijnhold 
 
Zaktraining 17:15 - 18:15 Santino Bolashing 
Zaktraining - Conditioning 18:15 - 19:15 Santino Bolashing